School Note Set B

฿290
Write a Review
School Note Set B

สมุดโน๊ตมีเส้นเซ็ต B ประกอบไปด้วยสมุดโน๊ต 3 เล่ม สีเหลือง สีชมพู และสีเทา ภายในมี study plan ให้เราจดตารางเรียนของเราได้

willowpattern-schoolnote-info3.jpeg

willowpattern-schoolnote-info4.jpeg